top of page

SDGs kinh doanh

Trường Nhật ngữ Hanamaru Kinh doanh SDGs

sdg_icon_01_ja_2-290x290.png

Hỗ trợ yêu thương và giáo dục học sinh khó khăn ...

sdg_icon_02_ja_2-290x290.png
sdg_icon_03_ja_2-290x290.png
sdg_icon_04_ja_2-290x290.png
sdg_icon_08_ja_2-290x290.png
sdg_icon_09_ja_2-290x290.png
sdg_icon_11_ja_2-290x290.png
sdg_icon_wheel_2_edited.png

Hỗ trợ và giáo dục sẽ không làm bạn đói thông qua nông nghiệp và giao lưu khu vực ...

Khu vực địa phương của học sinh được dạy bởi vệ sinh Nhật Bản ...

Tiếp tục đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn tiếng Nhật tại các cơ sở giáo dục của Nhật Bản ...

Để sinh viên có thể đóng một vai trò tích cực trong các công ty Nhật Bản ở cả hai nước ...

Làm phong phú thêm các ngành công nghiệp của cả hai quốc gia với sức mạnh của sinh viên ...

Làm cho các khu vực của cả hai quốc gia trở thành một thị trấn bền vững với sự giúp đỡ của học sinh ...

sdg_icon_17_ja_2-290x290.png

Phát triển nguồn nhân lực phối hợp với các tổ chức giáo dục nước ngoài ...

bottom of page